منبع تغذیه 450 وات برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)