منبع تغذیه 1250 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)