منبع تغذیه کورسیر سری HX 1200 وات ارزان برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)