منبع تغذیه کامپیوتر مرکوری M1250-GSM برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)