منبع تغذیه انتک HCP 1000 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)
+
در انبار موجود نمی باشد