منبع تغدیه 1000 وات برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)