منبع تغدیه 1000 وات کورسیر RM1000x ارزان برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)