مدل X3 RGB Black DDR4 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)