مانیتور بنکیو PD2700Q سایز 27 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)