مانیتور بنکیو GC2870H سایز 28 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)