منبع تغذیه دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)

بنر منبع تغذیه

1,032,000 تومان
1,529,000 تومان
1,600,000 تومان
1,090,000 تومان
3,190,000 تومان
2,940,000 تومان

قطعات کامپیوتر

منبع تغذیه گرین GP600B-HP EVO

3,520,000 تومان
1,310,000 تومان
2,319,000 تومان
فروش ویژه
4,990,000 تومان
4,600,000 تومان
3,700,000 تومان
3,098,000 تومان