فن پردازنده

فن - خنک کننده ها

فن اینتل ۱۱۵۰

۷۸,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم های پیشنهادی

خنک کننده پی سی کولر D56A HALO RGB

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

خنک کننده پی سی کولر X5R V2

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
۳۱۵,۰۰۰ تومان
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۷۵,۰۰۰ تومان
۳۷۶,۰۰۰ تومان
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن کولرمسترML360L ARGB

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان