پایه مانیتور دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان